Erasmus+ projektas „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“

Erasmus+ projektas „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“

2020 01 02

 

Džiugi naujiena pasiekė mūsų mokyklą! Vilniaus technologijų mokymo centras su partneriais pradeda vykdyti projektą Erasmus+ projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427). O kadangi Klaipėdos laivų statybos mokykla yra viena iš partnerių, tai labai smagu bus prisidėti prie šio projekto vykdymo.

Pagrindinis projekto tikslas - pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių. Tai tęstinis šio konsorciumo projektas, kuris buvo inicijuotas ir vykdytas prieš trejus metus, tačiau įvertinus projekto rezultatus po dvejų metų buvo nuspręsta tęsti projektą platesniu mastu, atsižvelgiant į tai, kad vien Vilniaus technologijų mokymo centras prisiėmė atsakomybę apmokyti 70 neįgaliųjų, čia mokosi apie 50 kitataučių, nemažai našlaičių. Panaši situacija ir kitose mokymosi įstaigose.

Projekto aktualumą paremia ir iniciatyvos autoriaus - Vilniaus technologijų mokymo centro - Strateginio švietimo plane numatomi su projektu glaudžiai susiję tikslai:

 1. Tenkinti besikeičiančios darbo rinkos poreikius tobulinant, rengiant ir įgyvendinant naujas kompetencijomis grįstas mokymo programas.
 2. Įgyvendinti priemones, skirtas asmenų perkvalifikavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, bedarbių mokymui.
 3. Teikti visokeriopą paramą mokiniams.
 4. Skatinti kultūros atvirumą, pilietinį, ekologinį ugdymą.
 5. Stiprinti darbuotojų profesines kompetencijas.

 

Projekto metu siekiama įgyti šias kompetencijas:

 1. Teorinės žinios apie socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų poreikius, jų integraciją.
 2. Praktiniai gebėjimai organizuoti pasiruošimą su mokiniais, mokytojais, tėvais profesinėje mokykloje prieš prasidedant integracijai.
 3. Praktiniai gebėjimai dirbant su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenimis profesinėje mokykloje.
 4. Ugdymo programų tobulinimas.
 5. Gebėjimas spręsti problemas, teikti pagalbą ir ekstremalių situacijų valdymas.
 6. Gebėjimas bendradarbiauti.

 

Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar švietimo vadybininkai.

Projekte dalyvausiantys asmenys iš keturių skirtingų Lietuvos regionų profesinio mokymo įstaigų: Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno - ir Vilniaus psichologinė-pedagoginės tarnybos (VPPT) vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse.

 

Profesinių stažuočių metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu.

Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.

Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje – tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes.

 

Paraišką pateikusi organizacija (dotacijos gavėjas): Vilniaus technologijų mokymo centras

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
 • Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
 • Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba (PPT)

 

Tikimės naudingų ir sėkmingų stažuočių bei puikių rezultatų įgyvendinant šį projektą

 

Socialiniai partneriai

Mokykla yra narė

Partneriai